Statutul Centrului de cercetări

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia din cadrul „Universităţii 1 Decembrie 1918” promovează o cultură creştină bazată pe competenţă ştiinţifică, organizaţionala şi umană. Teologia este conştiinţa mistagogică a Bisericii. Ea informează şi iluminează corpul comunitar, iar în această lucrare este nevoie de „apostoli” din fiecare generaţie, care să-şi împroprieze inteligenţa pedagogică şi terapeutică a dumnezeieştii Descoperiri (Revelaţia divină) prin rugăciune şi studiu/cercetare, pentru a se intra în dialog cu societatea şi cultura contemporană, fertilizând-o cu valori creştine şi menţinând-o profetic-cultic în comunicare deschisă cu Logosul veşnic, Iisus Hristos. În acest sens, în cadrul Centrului de Cercetări Inter – Religioase şi de Psihopedagogie Creştină Alba Iulia – Saint Serge, abordăm teme privind multiculturalitatea, dialogul intercultural şi interconfesional, dezvoltarea personală şi morală, integrarea în diversitate, identitate şi reciprocitate, etc.

Cap. 1 ORGANIZARE

 Art. 1. Centrul de Cercetări Inter – Religioase şi de Psihopedagogie Creştină Alba Iulia – Saint Serge (CCIRPC) se organizează în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Alba Iulia conform „Regulamentului  privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia”, „Carta Universităţii” şi legislaţia în vigoare privind învăţământul românesc şi foloseşte personalitatea juridică a Facultăţii de Teologie.

Art. 2 Centrul de cercetare, funcţionează strict cu binecuvântarea arhiereului Eparhiei de Alba Iulia, în baza Protocolului de Colaborare dintre Biserica Ortodoxă Română şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art. 3 Centrul de cercetare se înfiinţează în colaborare cu Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint Serge” – Paris iar membrii centrului de cercetare provin dintre angajaţii ambelor instituţii de învăţământ.

Art. 4 Centrul de cercetări este structurat pe colective de cercetare, conduse de către un şef de colectiv, conform organigramei din anexă, care face parte din prezentul Regulament.

Art. 5 Centrul de cercetări este condus de un Consiliu Director, format din preşedinte, secretar, trezorier şi 2 membrii. Prodecanul Facultăţii de Teologie este preşedintele de drept al acestui Consiliu. Ceilalţi 4 reprezentanţi, sunt aleşi pe o perioadă de patru ani de către membrii de drept ai centrului de cercetare.

Art. 6  Atribuţiile consiliului director:

a)  analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă;

b)  analizează activitatea Departamentelor de Cercetare Ştiinţifică;

c)  analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică şi modul de executare al acestuia;

d)  asigură consiliere, logistica şi informaţii structurilor din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, în special pentru cea finanţată;

e)  sprijină cadrele didactice şi cercetătorii pentru elaborarea documentaţiilor de participare la competiţii şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică de la ministere, agenţii guvernamentale şi neguvernametale, agenţi economici etc. din ţară şi străinătate;

f)  asigură derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare ştiinţifică interne şi internaţionale precum şi proiectele finanţate de Banca Mondială şi Guvernul României, dezvoltând competenţele în domeniul managementului de proiecte;

g) întocmeşte anual un raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Centrului de Cercetare şi propune direcţii de dezvoltare a cercetării ştiinţifice.

h) organizează, întreţine şi gestionează baza de date a cercetării ştiinţifice din cadrul Centrului de Cercetare cu sprijinul departamentelor şi responsabililor de programe de cercetare.

Consiliul director se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie.  

Cap.2 SCOP ŞI OBIECTIVE
Art. 7 Scopul Centrului este cercetarea în domeniul teologiei comparate şi îmbinarea cercetărilor teoretice cu cercetarea practică aplicativă. Cercetarea trebuie să se finalizeze
în soluţii (în acord cu spiritualitatea ortodoxă) privind macro-problemele societăţii contemporane.

Art. 8 Obiectivele Centrului sunt: 

- cercetarea în domeniul teologiei comparate;

- organizarea unor cursuri de master şi alte cursuri post – universitare de specializare;

- cercetări în spaţiul iconologiei ortodoxe şi elaborarea unei Teologii comparate cu arta modernă (crearea de ateliere iconografice, etc.);

- studierea elementelor de tradiţie şi sacralitate a zonelor geografice din aria judeţelor Alba şi Mureş;

- elaborarea unor studii comune privind factorul muzical tradiţional din aceste două judeţe, cu preponderenţă cel religios;

- iniţierea de programe de formare continuă destinate preoţilor, profesorilor, asistenţilor sociali;

- organizarea de sesiuni ştiinţifice şi consfătuiri pe diferite teme de cercetare, legate de analiza teologică a contemporaneităţii.

- crearea unei colecţii publicistice în care se vor publica rezultatele cercetărilor precum şi traducerile unor lucrări de specialitate realizate în cadrul Centrului;

- studii de istorie bisericească contemporană;

- instituirea de arii de cercetare teologică în diferite domenii şi în colaborare cu diverse instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară şi străinătate.

- cercetare teologică în domenii noi precum ecoteologia şi bioetica;

- cercetare în  domeniul pedagogiei creştine ortodoxe la nivel teoretic şi practic-aplicativ;

- traducerea de studii şi cărţi din domeniul Psihologiei Pastorale în limba română

- analiza ştiinţifică a potenţialului recuperativ al Tainelor (sacramentelor) Bisericii Ortodoxe

- alte obiective care concură la îndeplinirea scopului Centrului de cercetare  

 Cap. 3 BAZA MATERIALĂ, FINANŢARE. RESURSE UMANE

 Art. 9 Baza materială este asigurată de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, unde funcţionează un birou permanent al Centrului. Facultatea pune la dispoziţie toate bunurile din dotare pentru activitatea de cercetare precum şi pentru organizarea de sesiuni ştiinţifice, consfătuiri şi cursuri de formare.  (Biblioteca facultăţii şi a Eparhiei; Tipografia Eparhială; Cabinetul de informatică; Aula, săli, birouri, laptop, video-preoiector şi alte dotări complexe constând din mijloace de învăţământ etc.)

Art. 10 Resursele financiare ale Centrului provin din: granturi de cercetare; contracte de cercetare; sponsorizări; donaţii; plata cursurilor de formare; editarea şi vinderea volumelor publicate în cadrul colecţiei Centrului de cercetări etc.

Art. 11 Resursele financiare vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale de cercetare, acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare, stimularea materială a personalului centrului de cercetare, organizarea de sesiuni ştiinţifice sau consfătuiri, publicarea volumelor de cercetare, contribuţii pentru dezvoltarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia şi a Universităţii „1 Decembrie 1918”.

Art. 12 Membrii de drept sunt toate cadrele didactice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxe din Alba Iulia şi Institutului de Teologie Ortodoxă „Saint Serge” din Paris - Franţa, alte personalităţi cu contribuţie în domeniul cercetării, precum şi doctoranzi, masteranzi şi studenţi invitaţi să se alăture colectivului în cadrul proiectelor de cercetare. Funcţiile de coordonare şi de conducere sunt ocupate prin vot.

Art. 13 Membri colaboratori ai Centrului pot fi cadre didactice de la alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, la propunerea Consiliul Director cu binecuvântarea arhiepiscopului Alba Iuliei.   

Cap. 4  RECOMPENSE ŞI STIMULENTE

Art. 14. Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanţate este salarizat, în conformitate cu normele legale, din sursele prevăzute şi aprobate în devizele temelor sau fazelor, la capitolul manoperă, prin contabilitatea Universităţii.

 Art. 15. Personalul din conducerea executivă Centrului de Cercetare poate primi o indemnizaţie, din fonduri extrabugetare, la propunerea membrilor Centrului de cercetare, pe baza normelor legale în vigoare.

Art. 16. Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate poate fi sprijinită financiar, în măsura existenţei fondurilor. Cererile sunt avizate de trezorier şi aprobate de Consiliului Director al Centrului de Cercetare şi înaintate spre informare Consiliului Profesoral al Facultăţii şi Biroului Senatului.

Art. 17. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică cu rezultate deosebite se poate face şi prin diplome acordate de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Acordarea diplomelor se realizează în conformitate cu prevederile unui regulament specific.   

Cap. 5  DISPOZIŢII FINALE

Art. 18 Prezentul Regulament se completează cu normele interne privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia precum şi legislaţia în domeniu. 

Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia din 30 iunie 2004.

 

                  decan                              

                                                                                           Secretar ştiinţific 

 Pr. Prof. Univ. Dr. Emil Jurcan              

                                                                                   Lect. Univ. Dr. Dumitru Vanca


Adaugata la data de : Apr 7, 2009 in categoria Constructie


Scrie un comentariu   Trimite unui prieten